Kurzy – management

V posledním desetiletí se úloha managementu změnila. Mnohem více než na řízení a vedení se klade důraz na motivaci, rozvíjení, týmové či virtuální řízení. Na tyto trendy zareagovala i oblast vzdělávání manažerů, která se mnohem více orientuje na osobnost manažera a jeho kompetence. Na první místo se jednoznačně umísťuje tlak na samostatnost, neotřelý přístup, kreativitu a zodpovědnost.

Přehled nejčastějších témat:

Praktická psychologie v manažerské komunikaci a motivaci
Cíl: Pomocí psychologických poznatků posílit svoje manažerské kompetence, zejména při individuální motivaci, hodnocení i koučování, rozpoznat osobnostní, sociální i profesní kvality podřízených a pomocí psychologických metod je dále rozvíjet.

Change management
Cíl: Seznámit se s novými trendy v procesu zavádění změn v manažerské práci a naučit se je prakticky aplikovat do vlastní činnosti. Zpracování vlastního postupu na praktickém příkladu.

Empowerment
Cíl: Seznámit se s novými trendy v manažerské práci a začít využívat metody empowermentu pro růst zodpovědností podřízených, při delegování apod. Naučit se používat tzv. psychologickou smlouvu při motivaci a řízení, zvyšovat svůj manažerský status a charisma.

Pozitivní manipulace v manažerské praxi
Cíl: Využití psychologických podnětů pro účinnou, ale nevědomou motivaci – např. pomocí podvědomých procesů, osobních motivátorů či hodnotového žebříčku. Použití je možné v prezentaci, motivaci, hodnocení, koučinku, vyjednávání apod.

KASMY® - kreativní, alternativní a samostatné myšlení v manažerské praxi
Cíl: Osvojit si, popř. rozvinout kreativní, alternativní a samostatné myšlení. Naučit se ho využívat v řízení projektů i lidí, při prezentaci u nadřízených i při řešení zátěžových situací.

Myšlenkové mapy v procesu vedení a řízení
Cíl: Využít pro netradiční způsoby řešení obtížných nebo zátěžových manažerských situací metodu myšlenkových map. Naučit se samostatně vytvářet myšlenkové mapy, využívat jejich potenciál pro myšlení, rozhodování i chování a zefektivnit svoji každodenní běžnou činnost.

Koučink a mentoring jako manažerské metody
Cíl: Seznámit se prakticky s metodami koučinku a mentoringu. Naučit se tyto metody, vyzkoušet si je a definovat si oblasti, kde je možné je konkrétně s úspěchem používat. Zjistit typologii osob, u kterých jsou tyto metody účinné a u kterých není důvod je používat.

Life-balance a time-management IV. generace
Cíl: Nalézt co největší harmonii mezi pracovními a osobními povinnostmi, identifikovat si profesní a osobní cíle a propojit je s potřebami firmy. Posílit vlastní motivaci pro seberozvoj a zvýšení sebevědomí.

Řešení náročných situací v multikulturním prostředí
Cíl: Osvojit si efektivní řešení každodenních manažerských situací s ohledem na multikulturní rozdíly jednotlivých členů týmu. Pochopit rozdílnosti v myšlení, v hodnotách, způsobu komunikace i podvědomém očekávání.

Kreativní zvládání manažerských situací
Cíl: Vyzkoušet si vybrané modelové situace z manažerské praxe, řešit je odlišně, než tomu bývá v běžném pracovním dni. Zjistit vlastní potenciál v oblasti kreativity a způsobu myšlení.

Řešení krizových situací v manažerské praxi
Cíl: Psychologické techniky pro zvládání zátěžových situací, možnosti vyjednávání a rozhodování. Rozdílné chování v silné a běžné zátěži. Řešení nejčastějších modelových situací v manažerské praxi.

Projektové řízení a jeho klíčové body
Cíl: Začít využívat rozdílné přístupy řízení, které vyžaduje vedení a řízení projektů. Uvědomit si odlišnosti, naučit se zásady a pravidla pro projektové řízení.

Vedení efektivních porad
Cíl: Zvládnutí vedení porad tak, aby dodržovaly pravidla správných porad, byly efektivní, jasné a srozumitelné, ale i zábavné, podnětné a s prvky tvořivosti.

 
  Mnoho z našich zkušeností jsme zachytili v našich publikacích Virtuální řízení, Krizová komunikace, Manažerská komunikace v multikulturním prostředí, Manažerská komunikace a prezentace, 133 her pro rozvoj týmů.

Naši klienti