Vedoucí stavebního odboru – platová třída 11

Statutární město Brno, Městská část Brno-Bystrc sídlem nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno. Vyhlašuje, dle zák. 312/2002 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů, výběrové řízení na pozici: Vedoucí stavebního odboru – platová třída 11 Platové zařazení se řídí zák. č. 262/2006 Sb. a nařízením vlády č. 341/2017 Sb. – platový tarif dle platové třídy (jak je výše uvedeno) a platového stupně stanoveného zaměstnavatelem v závislosti na počtu let odborné praxe.

Pracovní náplň:

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

 • státní občanství ČR, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt v ČR,
 • dosažení hranice 18 let a způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jako by nebyla odsouzena),
 • dobrá znalost českého jazyka,
 • splnění předpokladů pro výkon správních činností stanovených zvláštními právními předpisy


Náležitosti písemné přihlášky:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče,
 • datum a místo narození uchazeče,
 • státní příslušnost uchazeče,
 • místo trvalého pobytu uchazeče,
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka,
 • datum a podpis uchazeče.


Povinné přílohy:

 • strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší tří měsíců – je možno nahradit čestným prohlášením a doložit před uzavřením pracovního poměru, u cizích státních příslušníků obdobný doklad osvědčující bezúhonnost, vydaný domovským státem, příp. čestné prohlášení, a to s úředně ověřeným překladem
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • u osob narozených před 17.11.1971 lustrační osvědčení – je možno nahradit čestným prohlášením a doložit před uzavřením pracovního poměru, a též prohlášení dle zák. č. 451/1991 Sb.
 • čestné prohlášení o plnění všech požadavků na kandidáta (tj. i požadovaných znalostí, zkušeností a dovedností)


Životopis, přihlášku a požadavované přílohy posílejte nejpozději do 01.12.2021 .

(Rozhodující je datum odeslání na obálce, případně razítko podatelny při osobním doručení)

Předpokládaný nástup od 01.01.2021 – 01.02.2022

Adresa pro příjem přihlášek:

Úřad městské části Brno-Bystrc, nám. 28.dubna 60, 635 00 Brno.

(Přihlášky odeslané poštou, zasílejte v obálce označené: „výběrové řízení na stavební odbor“. )

Přihlášky zasílejte se všemi náležitostmi a přílohami!

Požadujeme:

 • kvalifikační požadavky dle ustanovení § 13 a) zákona č. 183/2006 Sb., tj.

a) vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru,
b) vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví, nebo
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví;

 • znalost stavebního zákona a správního řádu;
 • komunikační dovednosti;
 • znalost práce na PC
 • odolnost vůči psychosociálnímu zatížení.
 • Zkouška zvláštní odborné způsobilosti dle zákona o úřednících výhodou.

Nabízíme:

 • pracovní poměr na dobu neurčitou
 • platovou třídu 11 a platový stupeň v závislosti na počtu let odborné praxe
 • pracovní poměr na dobu neurčitou
 • pružná pracovní doba, 40 hod./týden.
 • samostatná prostorná kancelář
 • 5 podřízených osob
 • od prvního dne výkonu funkce náleží příplatek za vedení v rozmezí cca 4.000 – 4.500 Kč/měs., po zapracování do svěřené funkce, nejdéle po 6 měsících, bude stanoven též osobní příplatek v rozpětí cca 6.000 – 8.000 Kč/měs.
 • stravenky
 • finanční příspěvek na dovolenou nebo volnočasové poukázky
 • příspěvek na důchodové připojištění
 • 5 týdnů dovolené.
 • místo výkonu práce ÚMČ Brno - Bystrc.

Místo pracoviště:

Brno

Máte zájem o tuto pozici? Napište nám

Nahrát:
Vyberte svůj životopis
Nahrát:

* - Vyplnění položek označených hvězdičkou je povinné.

Vaše materiály budou považovány za přísně důvěrné. Zasláním svého CV souhlasíte s tím, aby Vámi poskytnuté osobní údaje byly zpracovány a použity v souladu se zák.101/2000 Sb. pro účely a v rozsahu potřebném pro uskutečnění výběrového řízení v rámci činnosti Brněnské personalistiky, spol. s r o. a to na dobu neurčitou, tj. do odvolání písemnou formou.
Vaše osobní údaje budou zpracovány dle pravidel o ochraně osobních údajů.

Naši klienti